Get Adobe Flash player
Od 1 czerwca 2014 roku w Gminie Brok funkcjonuje Karta Dużej Rodziny. Program Karta Dużej Rodziny skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych, zameldowanych i zamieszkujących pod wspólnym adresem w  Gminie  Brok.

Przez Rodzinę Wielodzietną rozumie się: rodzinę wspólnie zameldowaną lub zamieszkującą na terenie Gminy Brok (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, z wyłączeniem dzieci w wieku od 18 do 24 roku życia jednocześnie uczących się i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 
Program KARTA DUŻEJ RODZINY ma na celu:

1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej,
2. umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej,
3. zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
4. wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych poprzez rozszerzenie katalogu ulg,
5. kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
6. zwiększenie pomocy rodzinom wielodzietnym.

Realizacja powyższych celów nastąpi poprzez zapewnienie członkom rodziny wielodzietnej ulgi na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, w jednakowym wymiarze.

Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą oznaczone specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

KARTA DUŻEJ RODZINY wydawana jest bezpłatnie na wniosek osoby uprawnionej, rodzica lub opiekuna osoby uprawnionej. Wniosek o wydanie karty lub duplikatu karty składa wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca dowód osobisty. W imieniu osób nieletnich, uprawnionych do uczestnictwa w Programie, wniosek o wydanie karty lub duplikatu karty składa ich rodzic lub opiekun.

KARTA DUŻEJ RODZINY przyznawana jest wyłącznie rodzinom zamieszkującym w Gminie Brok. Kartę otrzyma każdy członek w rodzinie, której na podstawie wniosku zostanie ona przyznana.

Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzędzie Gminy w Broku w godzinach pracy urzędu. Wniosek rozpatrywany jest w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Karta zostanie wydana po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku.

Kartę będzie mógł odebrać pełnoletni członek rodziny wskazany we wniosku w Urzędzie Gminy w Broku, Plac Kościelny 6. Karta ważna jest przez okres 1 roku od daty jej wydania lub do momentu posiadania uprawnień do korzystania z Programu. Karta Dużej Rodziny zawierać będzie niezbędne zabezpieczenia oraz następujące informację: imię i nazwisko osoby, na którą została wystawiona, datę ważności, numer karty. Korzystanie ze zniżek na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dowodem osobistym  lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nieposiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej karty oraz w obecności rodzica lub opiekuna posiadającego własną kartę. Karta nie jest kartą bankomatową, płatniczą, kredytową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.

Przedłużenie ważności Karty
Kartę będzie można przedłużyć na kolejne lata, składając wniosek o przedłużenie karty, jednak nie wcześniej niż miesiąc przed upływem okresu ważności karty. Przedłużenie ważności Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne na wniosek osoby uprawnionej, rodzica lub opiekuna osoby uprawnionej.
Kartę może otrzymać każdy członek rodziny wielodzietnej spełniający kryteria. Członkowie rodzin wielodzietnych korzystający z Programu są zobowiązani niezwłocznie poinformować organ wydający o każdej zmianie ich sytuacji rodzinnej, która wiąże się z utratą uprawnień do korzystania z Programu.

Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

W przypadku utraty, zagubienia lub uszkodzenia Karty Dużej Rodziny rodzic lub opiekun zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia o tym fakcie organ wydający wraz z prośbą o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Duplikat karty z tym samym numerem wydawany jest w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie Karty na koszt wnioskodawcy. Koszt duplikatu wynosi 8,76 zł za każdy duplikat Karty Dużej Rodziny. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot Karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty. Zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania duplikatu Karty.

Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.pdf

Wzór Karty Dużej Rodziny.pdfWięcej informacji o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny znaleźć można na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl.

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.