Get Adobe Flash player

GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Broku, działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356)

Zadania GKRPA

·    Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
·    Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych programów
·    Opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Brok, o których mowa w art. 12 ust 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe)
·    Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta/burmistrza lub prezydenta miasta, art. 18 ust 8 ustawy)
·    Wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania alkoholu, działanie na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, wspieranie działalności mieszkańców oraz różnych organizacji społecznych i zakładów pracy w zakresie zmniejszania negatywnych skutków i rozmiarów nadużywania alkoholu.

Procedura o zobowiązanie do leczenia odwykowego

Wniosek o wszczęcie procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego może złożyć każdy kto ma wiedzę, że osoba nadużywająca alkohol powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny. Wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Brok, Plac Kościelny 6
·    od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
·    w każdy wtorek w godz. 8.00 – 18.00.

Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym.pdf 


Alkohol

Gminny Punkt Konsultacyjny

Uzależnienie

Rodzina z problemem alkoholowym

Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym


Alkohol a przemoc w rodzinie

Poradnik dla rodziców

Metody leczenia uzależnienia od alkoholu

Ogólnopolskie Kampanie Społeczne:

Ciąża bez alkoholu - Kampania Edukacyjna Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
http://www.ciazabezalkoholu.pl/

Wyhamuj w porę
http://www.wyhamujwpore.pl/

Niebotak!
http://www.niebotak.pl/

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.