Get Adobe Flash player

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Ławki Niepodległości – ławki pomnikowej łączącej uniwersalny przekaz uczczenia 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz upamiętniającej tradycję, sławę i chwałę oręża polskiego.

REGULAMIN KONKURSU
NA OPRACOWANIE PROJEKTU ŁAWKI NIEPODLEGŁOŚCI –
ŁAWKI POMNIKOWEJ UPAMIĘTNIAJĄCEJ
100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

ROZDZIAŁ I – Informacje ogólne


I. Cel Konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Ławki Niepodległości – ławki pomnikowej łączącej uniwersalny przekaz uczczenia 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz upamiętniającej tradycję, sławę i chwałę oręża polskiego.

II. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Minister Obrony Narodowej (Organizator), w imieniu którego procedurę konkursową przeprowadza Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej (DEKiD).

III. Podstawy prawne
Konkurs przeprowadza się w oparciu o:
- ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459,
z późn. zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
- ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.),
- „Koncepcję Programu Ławka Niepodległości upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości”, zatwierdzoną przez Organizatora,
- niniejszy Regulamin Konkursu.

IV. Klasyfikacja
Przedmiot konkursu został zakwalifikowany jako usługi:
- świadczone przez rzeźbiarzy,
- świadczone przez autorów, kompozytorów, animatorów kultury oraz pozostałych artystów,
- projektowania architektonicznego.

V. Adres organizatora
Dyrektor DEKiD: al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.
Adres do doręczeń: al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, parter, biuro podawcze Kancelarii Jawnej.
Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej
www.bip.mon.gov.pl oraz mon.gov.pl.

VI. Osoba uprawniona do udzielania informacji o Konkursie
Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Sekretarz Konkursu (Sekretarz) Pan Michał WIATER. Dopuszczone są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem:
- korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- korespondencja kierowana faksem na numer 261 840 151 lub 261 840 137
- korespondencja pocztowa kierowana na adres podany w pkt. V.
Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści zawartych w Regulaminie Konkursu (Regulamin). Pytania muszą być skierowane najpóźniej na 14 dni roboczych przed ostatecznym terminem składania prac.

 

ROZDZIAŁ II – Zasady udziału w Konkursie


VII. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
2. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
3. Uczestnik Konkursu, który złoży więcej niż jedną pracę konkursową lub będzie występował jako współtwórca i/lub twórca w więcej niż jednej pracy konkursowej, zostanie wykluczony z konkursu, a wszystkie prace z jego udziałem zostaną odrzucone.

VIII. Zasady składania prac konkursowych
1. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski oraz poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Konkursu.
2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie składają prace konkursowe wraz
z oświadczeniami zgodnymi z treścią załączników nr 1, 2 i 3 do niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku, gdy w Konkursie startuje wspólnie kilka osób do pracy konkursowej należy załączyć pełnomocnictwa dla osoby składającej pracę konkursową.
4. Podpisane oświadczenia i pełnomocnictwo (w przypadku określonym w pkt 3), należy włożyć do zaklejonej koperty, zawierającej dane Uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, tel. kontaktowy, e-mail). Na kopercie należy zamieścić jedynie informację „Dane Uczestnika Konkursu” oraz ośmiocyfrowy numer, składający się z nieułożonych w kolejności i niepowtarzających się cyfr, nadany przez Uczestnika Konkursu. Na kopercie nie należy umieszczać danych Uczestnika Konkursu ani żadnych dodatkowych informacji, poza wskazanymi w niniejszym punkcie.
5. Prace konkursowe wraz z kopertą zawierającą dane Uczestnika Konkursu należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w którym znajdować się może tylko jedna, nie podpisana praca konkursowa opatrzona wewnątrz i na opakowaniu jedynie ośmiocyfrowym numerem identyfikacyjnym nadanym przez Uczestnika Konkursu, tym samym, którym opatrzona jest koperta z danymi Uczestnika Konkursu. Korespondencję należy czytelnie oznaczyć w następujący sposób: „Konkurs na projekt Ławki Niepodległości”. Na kopercie nie należy umieszczać danych Uczestnika Konkursu ani żadnych dodatkowych informacji, poza wskazanymi w niniejszym punkcie.
6. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania i dostarczenia prac konkursowych do siedziby Organizatora.
7. Koperty zawierające dane Uczestników Konkursu, ich oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i/lub pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 3, pozostaną zamknięte do dnia rozstrzygnięcia Konkursu przez Sąd Konkursowy.
8. Brak wymaganych oświadczeń spowoduje odrzucenie pracy konkursowej, niezależnie od oceny pracy przez Sąd Konkursowy.

IX. Termin składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe należy składać na adres Organizatora lub osobiście do Biura Podawczego do dnia 22 maja 2018 r. w godzinach pracy Urzędu tj. 8.15-16.15.
2. Przez termin złożenia pracy konkursowej, rozumie się datę i godzinę jej doręczenia pod adres wskazany w Regulaminie.
3. Prace konkursowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone uczestnikom, którzy je złożyli.

X. Zasady zwrotu prac konkursowych
1. Prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone w Konkursie, będą mogły zostać odebrane po zakończeniu Konkursu.
2. Prace nienagrodzone w Konkursie mogą zostać odebrane przez uczestników Konkursu za pokwitowaniem.
3. Prace nieodebrane w terminie 60 dni od daty zakończenia Konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

ROZDZIAŁ III – wytyczne pracy konkursowej


XI. Założenia ideowe
W 1918 roku Polska odrodziła się po 123 latach zaborów, a dzień 11 listopada stał się symbolem odzyskania niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi doskonałą okazję do refleksji nad wielkim dziełem pokolenia Polaków, którzy spełnili marzenia swoich przodków wywalczyli prawo do wolności i suwerennego bytu państwowego. O utrwalenie
i utrzymanie dopiero co odzyskanej niepodległości przyszło narodowi polskiemu walczyć i toczyć krwawe boje. W dniu 27 grudnia 1918 r. wybuchło Powstanie Wielkopolskie. W Małopolsce Wschodniej trwały zacięte walki z Ukraińcami, a na Kresach Wschodnich Polski oddziały samoobrony walczyły z bolszewikami. Ponadto, trzeba było trzech Powstań Śląskich, by część Górnego Śląska znalazła się w granicach Polski. Przypieczętowaniem dzieła odrodzenia Rzeczypospolitej była Bitwa Warszawska 1920 r.
Jedną z proponowanych form upamiętnienia tej ważnej dla Wojska i Państwa Polskiego rocznicy jest program budowy na terenie całego kraju pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie multimedialnych ławek pomnikowych. W swych założeniach Ławki Niepodległości powinny stanowić nowoczesną i atrakcyjną formułę kształtowania pamięci historycznej o zasięgu ogólnokrajowym, adresowaną do lokalnych społeczności,
a w szczególności do młodego pokolenia. Program stanowi jednocześnie otwartą
i szeroko zakrojoną inicjatywę umożliwiającą wspólne radosne świętowanie
i uczczenie Jubileuszu Polskiej Niepodległości.

XII. Założenia projektowe
1. Ławka Niepodległości będzie pomnikiem o ustandaryzowanym wyglądzie, który powinien wyróżniać się estetyką i trwałością wykonania, a nowoczesną
i atrakcyjną formą artystyczną uwzględniającą jednocześnie historyczne odwołania. Swoim wyglądem będzie stanowić ozdobę lokalnego krajobrazu
i przyciągać uwagę przechodniów. Możliwe powinno być również wkomponowanie ławki w szersze założenie urbanistyczne lub krajobrazowe (np. jako centralnego punktu skweru, założenia urbanistycznego dzielnicy czy miejscowości).
2. Praca konkursowa może uwzględniać wykorzystanie wszystkich dostępnych technik, w tym multimedialnych, teleinformatycznych, świetlnych i innych, które umożliwią właściwe zrealizowanie celu.
3. Koszt wybudowania (koszty wykonania i materiałów) zaproponowanej w pracy konkursowej Ławki Niepodległości nie może przekroczyć 30 000 zł.


4. Praca konkursowa musi uwzględniać wymienione poniżej elementy obligatoryjne elementy Ławki Niepodległości:

1) okolicznościową inskrypcję:


ŁAWKA NIEPODLEGŁOŚCI
PAMIĘCI WYBITNYCH PATRIOTÓW, DOWÓDCÓW I MĘŻÓW STANU
ORAZ CZYNU ZBROJNEGO ŻOŁNIERZA POLSKIEGO
W STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ                                                   [nazwa partnera
                                                                                       uczestniczącego w programie]

[data odsłonięcia ławki]

2) loga: Programu Służymy Niepodległej i partnera uczestniczącego w programie;
3) urządzenia multimedialne umożliwiające odtwarzanie dźwięku. Za ich pomocą zainteresowane osoby będą mogły zapoznać się materiałami upamiętniającymi tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego odnoszącymi się do obchodów rocznicowych. Umieszczone w Ławce Niepodległości urządzenia multimedialne powinny umożliwiać odtworzenie trzech
30-sekundowych nagrań. Treść nagrań nie stanowi przedmiotu pracy konkursowej i zostanie przygotowana przez Organizatora.
4) fotokody QR umożliwiające ściągnięcie materiałów dostępnych na urządzeniach multimedialnych oraz materiał dotyczący Programu Służymy Niepodległej.
5) ułatwienia dla użytkowników: np. możliwość ładowania urządzeń mobilnych (za pomocą złącza USB) i hot-spot WiFi.

XIII. Elementy pracy konkursowej:
1. Koncepcję pomnika należy opracować zgodnie z niniejszym Regulaminem Konkursu w sposób umożliwiający następnie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zapewniającej uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowę i realizację inwestycji, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do ustawy, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Praca konkursowa powinna zawierać:
1) część opisową – opis przyjętego rozwiązania projektowego wskazujący rozwiązania funkcjonalno–przestrzenne, dyspozycje materiałowe
i konstrukcyjne, którą należy wydrukować i zszyć w formacie A4 oraz dołączyć w 3 egzemplarzach,
2) część graficzną – koncepcję pomnika, którą należy przedłożyć w formie papierowej,
3) model rzeźbiarski w skali co najmniej 1:10 (dopuszcza się inną skalę, która zapewni najlepszą prezentację koncepcji),
4) całość pracy należy przedstawić w formie elektronicznej w formacie pdf
i bitmap, nagranych na CD/DVD.

ROZDZIAŁ IV – Zasady rozstrzygnięcia Konkursu

 

XIV. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Informacja o wynikach Konkursu będzie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie wyników Konkursu na stronach internetowych Organizatora www.bip.mon.pl oraz www.wojsko-polskie.pl.
2. W momencie ogłoszenia wyników Konkursu, na stronie internetowej Organizatora zostaną ujawnieni wszyscy uczestnicy, którzy złożyli prace konkursowe zgodne z Regulaminem, na co uczestnicy wyrażają zgodę przystępując do udziału w Konkursie.
3. Konkurs może zostać unieważniony w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna praca konkursowa lub Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty. Organizator może również przedłużyć termin składania prac i rozstrzygnięcia Konkursu,
o czym powiadomi nie później niż na 10 dni przed obowiązującym terminem.

XV. Sąd Konkursowy
1. Prace konkursowe będą oceniane przez Sąd Konkursowy (Sąd) powołany przez Organizatora w siedzibie Dyrektora DEKiD, do którego powołani będą między innymi:
1) przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej,
2) przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej,
3) osoby posiadające kwalifikacje, umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych.
2. Sąd może powołać biegłych.
3. Skład osobowy Sądu zostanie podany na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej, niezwłocznie po powołaniu jej przez Organizatora.
4. Decyzja Sądu jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
5. Sąd ma prawo wprowadzenia zaleceń do pracy konkursowej
w zakresie objętym przyszłymi pracami projektowymi, a autora (autorów) pracy wybranej w Konkursie zobowiązuje się do wprowadzenia tych zmian. Zobowiązanie do wprowadzenia zaleceń Sądu Uczestnik składa w formie oświadczenia, zgodnego z treścią załącznika nr 3.
6. Posiedzenia Sądu będą niejawne. Z każdego posiedzenia Sądu zostanie sporządzony protokół.

XVI. Zasady Konkursu
1. Przy przeprowadzaniu Konkursu muszą być przestrzegane następujące zasady:

1) zasada równego traktowania Uczestników Konkursu,
2) zasada bezstronności i obiektywizmu,
3) zasada jawności, polegająca na podaniu do publicznej wiadomości Regulaminu Konkursu i rezultatów osiągniętych w Konkursie,
4) zasada anonimowości,
5) zasada niezależności, polegająca na wykluczeniu zawodowych lub rodzinnych relacji zależności miedzy Organizatorem i Uczestnikami Konkursu, członkami Sądu Konkursowego i Uczestnikami Konkursu lub innych istotnych zależności mogących prowadzić do konfliktów interesów zagrażających bezstronności i  neutralności ich działań lub wypowiedzi.

XVII. Ocena prac konkursowych
1. Prace konkursowe będą podlegać ocenie według następujących kryteriów:

1) zgodność z celami Konkursu, czytelność ideowa upamiętnienia, odniesienia do polskich tradycji niepodległościowych – max. 50 punktów,
2) atrakcyjność formy plastycznej, walory estetyczne – max. 40 punktów,
3) trwałość i odporność na eksploatację, racjonalność nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji koncepcji – max. 10 punktów.

2. Warunkiem wyróżnienia jedną z nagród w Konkursie, jest uzyskanie min. 60 punktów i spełnienie kryteriów określonych w Regulaminie.

XVIII. Nagrody
1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez Ministra Obrony Narodowej w wysokości odpowiednio:

1) nagroda główna - 30 000 zł,
2) dwa wyróżnienia - 8 500 zł.

2. Nagroda główna zostanie przyznana pracy konkursowej, która uzyska największą liczbę punktów, a jej autor spełnił wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie.

3. Nagrody wypłacane będą nie wcześniej niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu i złożenia przez nagrodzonych informacji niezbędnych dla dokonania rozliczeń podatkowych.

ROZDZIAŁ IV – postanowienia końcowe
XIX. Złożenie pracy jest jednoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem wszystkich zapisów Regulaminu.
XX. Uczestnik Konkursu, którego praca konkursowa została nagrodzona, przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, z chwilą wypłaty nagrody pieniężnej, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2.
XXI. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu na każdym etapie jego prowadzenia, bez podania przyczyn.
XXII. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Organizatora.

 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

Mariusz BŁASZCZAK

Niezbędne załączniki do pobrania na stronie www.mon.gov.pl


 

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.